Quan Hệ Cổ Đông
VGS công bố thông tin sửa đổi nghị quyết họp HĐQT số 30052018/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018
VGS công bố thông tin sửa đổi nghị quyết họp HĐQT số 30052018/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018
22/06/2018

VGS công bố thông tin sửa đổi nghị quyết họp HĐQT số 30052018/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018 CBTT_NQ_VGS_signed

VGS báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ
VGS báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ
06/06/2018

VGS báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ CBTT_Baocaogiaodich_01

VGS công bố thông tin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và những người có liên quan
VGS công bố thông tin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và những người có liên quan
31/05/2018

VGS công bố thông tin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và những người có liên quan CBTT_chuyennhuongcophan CBTT giao dịch chuyển nhượng

VGS công bố thông tin về việc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm
VGS công bố thông tin về việc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm

VGS công bố thông tin về việc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm VGS_CBTT_NQ

VGS công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
VGS công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

VGS công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 CBTT_ChotdanhsachhopDHCD_signed

VGS công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
VGS công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
23/04/2018

VGS công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 BB_DHDCD_2018 CBTT NQ_DHDCD_2018 ThAYDOINHANSU

VGS công bố báo cáo thường niên năm 2017
VGS công bố báo cáo thường niên năm 2017
18/04/2018

VGS công bố báo cáo thường niên năm 2017 VGS_BCTN2017.pdf

VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018
VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018

VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018 BCTC_quyI.pdf  

VGS Công bố thông tin Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
VGS Công bố thông tin Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10/04/2018

VGS Công bố thông tin Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 VGSCongbothongtin10042018 01_Chuong_trinh_hop_DHDCD_thuong_nien_2018 02_giay_xac_nhan_tham_du_DHCD_VGS 03_Giay_uy_quyen_tham_du_VGS

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017
VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017
30/03/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 CBTT_VGS_BCTC2017 CBTT_VGS_BCTLATTC2017