Quan Hệ Cổ Đông
VGS công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật
VGS công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật
03/10/2018

VGS công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật CBTT_NguoidaidienPL

VGS công bố thông tin Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018
VGS công bố thông tin Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018
21/09/2018

VGS công bố thông tin Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 CBTT_BB_NQ_21092018

Update tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 ngày 21/09/2018
Update tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 ngày 21/09/2018
18/09/2018

Update tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 ngày 21/09/2018 Chuongtrinhhop_18092018 TTr_HĐQT_18092018

VGS thông báo thay đổi người nội bộ
VGS thông báo thay đổi người nội bộ
12/09/2018

VGS thông báo thay đổi người nội bộ VGS_CBTT_thay doi nguoi noi bo_signed

VGS thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018
VGS thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018
10/09/2018

VGS thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 VGS_thong bao moi hop DHDCD_signed

VGS thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018
VGS thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018
05/09/2018

VGS thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 05.09.18_CBTT_chot danh sach co dong tham du hop ĐHĐCĐ bat thuong lan 2 nam 2018_signed

VGS công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
VGS công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
04/09/2018

VGS công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh quản lý Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu CBTT_Bo nhiem, mien nhiem chuc danh TGD VGS_sign

VGS công bố thông tin bầu Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
VGS công bố thông tin bầu Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
22/08/2018

VGS công bố thông tin bầu Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu CBTT_bau_truongbankiemsoat_signed

VGS công bố thông tin thay đổi nhân sự
VGS công bố thông tin thay đổi nhân sự
14/08/2018

VGS công bố thông tin thay đổi nhân sự CBTT_thaydoinhansu

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018
VGS công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018 CBTT_baocaosoatxet6thang2018_compressed