Báo Cáo Tài Chính
VGS công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2018
VGS công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2018
18/01/2019

VGS công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV/2018 VGS_BCTC quy IV.2018 – Signed 21.01.2019 – Dieu chinh BCTC quy

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018
VGS công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018
18/10/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 VGS_CBTT_Baocaoquy32018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018
VGS công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018
14/08/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018 CBTT_baocaosoatxet6thang2018_compressed

VGS công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30.06.2018
VGS công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30.06.2018

VGS công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30.06.2018 CBTT_BCTLATTC_30.06.2018_compressed

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II năm 2018
VGS công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II năm 2018
19/07/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II năm 2018 VGS_BCTCquyII_2018_compressed_signed

VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018
VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018
18/04/2018

VGS công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018 BCTC_quyI.pdf  

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017
VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017
30/03/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 CBTT_VGS_BCTC2017 CBTT_VGS_BCTLATTC2017

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2017
18/01/2018

VGS công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV năm 2017 VGS_BCTC_quy4_2017

VGS Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017
17/10/2017

VGS Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2017 BCTCquyIII_2017_signed

Vinaglobal Công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét tại ngày 30/06/2017
14/08/2017

Vinaglobal Công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét tại ngày 30/06/2017