Công Bố Thông Tin
VGS công bố thông tin về việc điều chỉnh Ngày chốt Danh sách cổ đông
VGS công bố thông tin về việc điều chỉnh Ngày chốt Danh sách cổ đông
14/12/2018

VGS công bố thông tin về việc điều chỉnh Ngày chốt Danh sách cổ đông VGS_CBTT Điều chỉnh Ngày chốt DSCĐ

VGS công bố thông tin về việc chốt Danh sách cổ đông
VGS công bố thông tin về việc chốt Danh sách cổ đông
11/12/2018

VGS công bố thông tin về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. VGS_CBTT chot DSCĐ

VGS công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
VGS công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
05/12/2018

VGS công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc CBTT_Bo nhiem PTGD

VGS công bố thông tin về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm Tổng giám đốc
VGS công bố thông tin về việc miễn nhiệm/bổ nhiệm Tổng giám đốc
22/11/2018

VGS công bố thông tin về việc miễn nhiễm /bổ nhiệm Tổng giám đốc CBTT _thay doi TGD

VGS công bố thông tin về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Toàn Cầu
VGS công bố thông tin về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Toàn Cầu
24/10/2018

VGS công bố thông tin về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Toàn Cầu VGS_CBTT

VGS_ HĐQT họp thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
VGS_ HĐQT họp thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu
22/10/2018

VGS_ HĐQT họp thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu VGS_CBTT_thaydoidiachi

VGS thông báo người được ủy quyền công bố thông tin
VGS thông báo người được ủy quyền công bố thông tin
17/10/2018

VGS thông báo người được ủy quyền công bố thông tin VGS_UQ_CBTT

VGS công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật
VGS công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật
03/10/2018

VGS công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật CBTT_NguoidaidienPL

VGS công bố thông tin Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018
VGS công bố thông tin Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018
21/09/2018

VGS công bố thông tin Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018 CBTT_BB_NQ_21092018

Update tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 ngày 21/09/2018
Update tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 ngày 21/09/2018
18/09/2018

Update tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 ngày 21/09/2018 Chuongtrinhhop_18092018 TTr_HĐQT_18092018