Công Bố Thông Tin
VGS công bố thông tin sửa đổi nghị quyết họp HĐQT số 30052018/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018
VGS công bố thông tin sửa đổi nghị quyết họp HĐQT số 30052018/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018
22/06/2018

VGS công bố thông tin sửa đổi nghị quyết họp HĐQT số 30052018/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018 CBTT_NQ_VGS_signed

VGS báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ
VGS báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ
06/06/2018

VGS báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ CBTT_Baocaogiaodich_01

VGS công bố thông tin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và những người có liên quan
VGS công bố thông tin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và những người có liên quan
31/05/2018

VGS công bố thông tin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và những người có liên quan CBTT_chuyennhuongcophan CBTT giao dịch chuyển nhượng

VGS công bố thông tin về việc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm
VGS công bố thông tin về việc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm

VGS công bố thông tin về việc họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm VGS_CBTT_NQ

VGS công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
VGS công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

VGS công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 CBTT_ChotdanhsachhopDHCD_signed

VGS công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
VGS công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
23/04/2018

VGS công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 BB_DHDCD_2018 CBTT NQ_DHDCD_2018 ThAYDOINHANSU

VGS Công bố thông tin Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
VGS Công bố thông tin Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10/04/2018

VGS Công bố thông tin Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 VGSCongbothongtin10042018 01_Chuong_trinh_hop_DHDCD_thuong_nien_2018 02_giay_xac_nhan_tham_du_DHCD_VGS 03_Giay_uy_quyen_tham_du_VGS

VGS thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
16/03/2018

VGS thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 VGS_thongbaochotdanhsachcodong

Vinaglobal công bố thông tin thay đổi địa chỉ địa điểm đặt trụ sở chính
20/07/2017

Vinaglobal công bố thông tin thay đổi địa chỉ địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 29/GPĐC-UBCK ngày 19/07/2017 Giay_phep_dieu_chinh CBTT  

Công ty cổ phần chứng khoán Toàn cầu thông báo thay đổi con dấu
Công ty cổ phần chứng khoán Toàn cầu thông báo thay đổi con dấu
20/04/2017

Công ty cổ phần chứng khoán Toàn cầu thông báo thay đổi con dấu CBTT Giay chung nhan thay doi con dau Thong bao thay doi con dau