Bảo hành giới hạn của VGS

Chỉ áp dụng cho sản phẩm mang thương hiệu VGS

THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY TÍNH XÁCH TAY IMPERIUM

Máy tính xách tay: một (1) năm

Bộ chuyển đổi điện: một (1) năm

Bộ nhớ: hai (2) năm

Ổ lưu trữ: hai (2) năm

Dây nguồn: hai (2) năm

Bộ nhớ, Ổ lưu trữ và Dây nguồn được bảo hành đổi mới độc lập với Máy tính xách tay và Bộ chuyển đổi điện.

THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY TÍNH XÁCH TAY LUMINA

Máy tính xách tay: hai (2) năm

Bộ chuyển đổi điện: một (1) năm

Pin: một (1) năm

Ổ lưu trữ: hai (2) năm

Pin và Ổ lưu trữ được bảo hành đổi mới độc lập với Máy tính xách tay và Bộ chuyển đổi điện.

LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HÀNH NÀY NHƯ THẾ NÀO

Bảo hành này dành cho bạn các quyền hợp pháp cụ thể, và bạn có thể có các quyền khác mà các quyền đó khác nhau tùy theo luật pháp của Việt Nam. Trừ khi được pháp luật cho phép, VGS không loại trừ, giới hạn hoặc đình chỉ các quyền khác mà bạn có thể có, kể cả những quyền có thể phát sinh do hợp đồng bán hàng không tuân thủ. Để hiểu đầy đủ về các quyền của mình, bạn nên tham khảo luật pháp của Việt Nam.

CÁC GIỚI HẠN BẢO HÀNH PHỤ THUỘC VÀO LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong chừng mực được pháp luật cho phép, bảo hành này và các biện pháp khắc phục đã được nêu ra không bao gồm và thay thế mọi bảo hành, biện pháp khắc phục và điều kiện khác, cho dù bằng lời nói, bằng văn bản, theo luật định, cho dù là được nêu ra rõ ràng hay ngầm định. VGS từ chối mọi bảo hành theo luật định và ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo hành về sự phù hợp cho các mục đích thông thường, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó và các bảo hành đối với khiếm khuyết ẩn tỳ hoặc nội tỳ, trong chừng mực được pháp luật cho phép. Trong trường hợp không thể từ chối trách nhiệm đối với các bảo hành nêu trên, thì khoảng thời hạn và các biện pháp khắc phục của các bảo hành đó sẽ được VGS giới hạn ở thời hạn của bảo hành rõ ràng này và, theo lựa chọn của VGS, ở các dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế được mô tả dưới đây. Việt Nam không cho phép giới hạn thời hạn bảo hành (hoặc điều kiện) ngầm định kéo dài trong bao lâu, do vậy giới hạn nêu trên có thể không áp dụng đối với bạn.

BẢO HÀNH NÀY BAO GỒM NHỮNG GÌ?

VGS bảo hành sản phẩm phần cứng và các phụ kiện mang thương hiệu VGS đóng gói trong bao bì gốc (“Sản phẩm VGS”) đối với các lỗi về vật liệu và gia công khi sử dụng trong điều kiện bình thường theo đúng các chỉ dẫn đã được ban hành của VGS trong thời hạn MỘT (1) NĂM kể từ ngày người mua là người sử dụng cuối mua lẻ vào lúc ban đầu (“Thời hạn bảo hành”). Các chỉ dẫn đã được ban hành của VGS bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thông tin có trong các thông số kỹ thuật, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin liên lạc về dịch vụ.

Xin lưu ý: Tất cả các yêu cầu đưa ra theo Bảo hành giới hạn một năm của VGS sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản quy định trong tài liệu bảo hành này.

BẢO HÀNH NÀY KHÔNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Bảo hành này không áp dụng đối với bất kỳ sản phẩm phần cứng nào không mang thương hiệu VGS hoặc bất kỳ phần mềm nào, ngay cả trong trường hợp được đóng gói hoặc bán cùng với phần cứng của VGS. Các công ty sản xuất, cung cấp hoặc phát hành không phải là VGS có thể cung cấp bảo hành của riêng họ cho bạn, vui lòng liên hệ các công ty này để biết thêm thông tin. Các phần mềm được VGS phân phối có mang hoặc không mang thương hiệu VGS (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần mềm hệ thống) không thuộc phạm vi Bảo hành này. Vui lòng tham khảo hợp đồng cấp phép kèm theo phần mềm để biết chi tiết về các quyền của bạn đối với việc sử dụng phần mềm đó. VGS không bảo đảm rằng hoạt động của Sản phẩm VGS sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. VGS không chịu trách nhiệm đối với những hư hại phát sinh do không tuân thủ đúng theo các hướng dẫn có liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm VGS.

Bảo hành này không áp dụng cho: (a) các bộ phận có thể tiêu hao, chẳng hạn như pin, trừ khi xảy ra sự cố do lỗi về vật liệu hoặc gia công; (b) hư hại về thẩm mỹ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết xước, vết lõm và nhựa vỡ trên các cổng trừ khi xảy ra sự cố do lỗi về vật liệu hoặc gia công; (c) hư hại do sử dụng cùng với thành phần hoặc sản phẩm của bên thứ ba không đáp ứng thông số kỹ thuật của Sản phẩm VGS (thông số kỹ thuật của Sản phẩm VGS có tại www.vgs.vn trong phần thông số kỹ thuật cho từng sản phẩm và cũng có tại cửa hàng); (d) hư hại do tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, hỏa hoạn, tiếp xúc với chất lỏng, động đất hoặc nguyên nhân bên ngoài khác; (e) hư hại do vận hành Sản phẩm VGS không tuân theo các chỉ dẫn đã ban hành của VGS; (f) hư hại do hoạt động bảo dưỡng (bao gồm nâng cấp và mở rộng) của bất kỳ ai không phải là đại diện của VGS hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của VGS (“VASP”); (g) Sản phẩm VGS đã được sửa đổi để thay đổi chức năng hoặc khả năng mà không có sự cho phép bằng văn bản của VGS; (h) các lỗi do hao mòn thông thường hoặc do quá trình cũ đi thông thường của Sản phẩm VGS; (i) nếu bất kỳ số sê-ri hoặc tem void nào đã bị loại bỏ hoặc xóa khỏi Sản phẩm VGS; hoặc (j) nếu VGS nhận được thông tin từ cơ quan công quyền liên quan cho thấy sản phẩm đã bị lấy cắp hoặc nếu bạn không thể hủy kích hoạt mật khẩu đã bật hoặc biện pháp bảo mật khác được thiết kế để ngăn truy cập trái phép vào Sản phẩm VGS, đồng thời bạn không thể chứng minh bằng mọi cách rằng mình là người được quyền dùng sản phẩm (ví dụ: bằng cách cung cấp bằng chứng mua).

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Nếu sản phẩm VGS của bạn có thể lưu trữ các chương trình phần mềm, dữ liệu và các thông tin khác, bạn nên định kỳ sao lưu thông tin lưu trữ trên phương tiện lưu trữ để bảo vệ những nội dung này và để phòng ngừa đối với các sự cố có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.

Trước khi bạn nhận dịch vụ bảo hành, VGS hoặc các đại diện của VGS có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về các chi tiết mua hàng, trả lời các câu hỏi được thiết kế để hỗ trợ cho việc chẩn đoán các vấn đề tiềm tàng và tuân theo quy trình của VGS để được nhận dịch vụ bảo hành. Trước khi giao Sản phẩm VGS của bạn cho dịch vụ bảo hành, bạn nên duy trì một bản sao lưu riêng các nội dung trong phương tiện lưu trữ của Sản phẩm VGS đó, gỡ bỏ tất cả các thông tin cá nhân mà bạn muốn bảo vệ và tắt tất cả các mật khẩu bảo vệ.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ bảo hành, có thể có khả năng là các nội dung trong phương tiện lưu trữ của sản phẩm VGS sẽ bị mất, thay thế hoặc định dạng lại. Trong trường hợp này, VGS và các đại diện của VGS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào đối với các chương trình phần mềm, dữ liệu hoặc thông tin nào khác lưu trữ trong phương tiện lưu trữ hoặc bất kỳ phần nào khác của sản phẩm VGS được cung cấp dịch vụ bảo hành.

Sau dịch vụ bảo hành, Sản phẩm VGS của bạn hoặc thiết bị thay thế sẽ được trả lại cho bạn trong tình trạng như Sản phẩm VGS đã được cấu hình khi bạn mua vào lúc ban đầu, phụ thuộc vào các cập nhật có thể được áp dụng. VGS có thể cài đặt các cập nhật phần mềm hệ thống như là một phần của dịch vụ bảo hành mà sẽ làm cho Sản phẩm VGS không thể quay trở về phiên bản phần mềm hệ thống trước đó. Các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên Sản phẩm VGS có thể không tương thích hoặc không hoạt động được với Sản phẩm VGS do việc cập nhật phần mềm hệ thống. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cài đặt lại tất cả các chương trình phần mềm, dữ liệu và thông tin khác. Bảo hành này không bao gồm việc phục hồi và cài đặt lại các chương trình phần mềm, dữ liệu và thông tin khác nêu trên.

VGS SẼ LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP BẢO HÀNH NÀY BỊ VI PHẠM?

Nếu trong Thời hạn bảo hành, bạn gửi yêu cầu tới VGS hoặc VASP theo bảo hành này, thì tùy theo quyết định của mình, VGS sẽ:

(i) thay thế Sản phẩm VGS bằng kiểu máy tương tự (hoặc sản phẩm có chức năng tương tự với sự đồng ý của bạn) được tạo từ các bộ phận mới và/hoặc bộ phận đã sử dụng trước đây có hiệu suất và độ tin cậy tương đương với bộ phận mới hoặc

(ii) nhận lại Sản phẩm VGS và hoàn lại tiền theo thỏa thuận riêng.

VGS có thể yêu cầu bạn thay thế những bộ phận nhất định mà người sử dụng có thể tự lắp đặt hoặc Sản phẩm VGS. Khi Sản phẩm VGS hoặc bộ phận được thay thế, hoặc khi trả lại tiền mua, thì mọi hạng mục thay thế sẽ trở thành tài sản của bạn và hạng mục bị thay thế hoặc được trả lại tiền sẽ trở thành tài sản của VGS.

CÁCH NHẬN ĐƯỢC DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Xin vui lòng truy cập và tìm hiểu các nguồn hỗ trợ trực tuyến được mô tả dưới đây trước khi yêu cầu dịch vụ bảo hành. Nếu Sản phẩm VGS vẫn không hoạt động tốt sau khi bạn đã tận dụng các nguồn hỗ trợ này, xin vui lòng liên hệ với đại diện của VGS, hoặc cửa hàng bán lẻ chính thức của VGS ("Cửa hàng bán lẻ của VGS") nếu có, hoặc VASP, sử dụng các thông tin được cung cấp dưới đây. Đại diện của VGS hoặc VASP sẽ giúp xác định liệu Sản phẩm VGS của bạn có cần đến dịch vụ bảo hành hay không và, nếu có cần đến, sẽ thông báo cho bạn biết cách thức VGS sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với VGS qua điện thoại, các khoản phí khác có thể được áp dụng tùy thuộc vào địa điểm của bạn.

Thông tin trực tuyến với các chi tiết để nhận được dịch vụ bảo hành được cung cấp dưới đây.

CÁC LỰA CHỌN DỊCH VỤ BẢO HÀNH

VGS sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành thông qua một hoặc một số các lựa chọn sau:

(i) Mang đến tận nơi. Bạn có thể mang Sản phẩm VGS đến địa điểm Cửa hàng bán lẻ của VGS hoặc VASP có cung cấp dịch vụ bảo hành cho Sản phẩm VGS mang đến tận nơi. Dịch vụ sẽ được thực hiện tại địa điểm đó, hay Cửa hàng bán lẻ của VGS hoặc VASP có thể gửi Sản phẩm VGS của bạn tới địa điểm Dịch vụ sửa chữa của VGS ("VRS") để thực hiện dịch vụ bảo hành. Sau khi được thông báo rằng đã hoàn thành dịch vụ, bạn phải nhanh chóng đến lấy lại Sản phẩm VGS tại địa điểm Cửa hàng bán lẻ của VGS hoặc VASP, trừ khi VGS thông báo với bạn rằng Sản phẩm VGS sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ của bạn từ địa điểm VRS.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Ngoại trừ trường hợp đã được quy định trong bảo hành này và trong chừng mực tối đa được pháp luật cho phép, VGS không có trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc có tính chất hệ quả phát sinh từ bất cứ hành vi vi phạm nào đối với bảo hành hoặc điều kiện, hoặc theo bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất về sử dụng; tổn thất về thu nhập; tổn thất về lợi nhuận trên thực tế hoặc lợi nhuận dự tính (kể cả tổn thất về lợi nhuận từ các hợp đồng); tổn thất về việc sử dụng tiền; tổn thất về các khoản tiết kiệm dự tính; tổn thất về kinh doanh; tổn thất về cơ hội; tổn thất về uy tín; tổn thất về danh tiếng; tổn thất, thiệt hại, tổn hại hoặc hư hỏng các dữ liệu; hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có tính chất gián tiếp hoặc hệ quả cho dù bị gây ra như thế nào, kể cả việc thay thế thiết bị và tài sản, bất kỳ các khoản chi phí nào để phục hồi, lập trình lại hoặc tạo lại bất kỳ chương trình hoặc dữ liệu nào đã được lưu giữ trong hoặc đã được sử dụng với sản phẩm VGS hoặc bất kỳ việc không duy trì sự bảo mật các thông tin lưu giữ trong sản phẩm VGS.

Giới hạn nêu trên không áp dụng đối với các yêu cầu về thương tật hoặc tử vong gây ra cho người, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào theo quy định của pháp luật đối với việc bỏ sót và/hoặc các hành động cẩu thả nghiêm trọng và cố ý. VGS từ chối bất kỳ tuyên bố nào nêu rằng VGS có thể sửa chữa bất kỳ sản phẩm VGS nào theo bảo hành này hoặc thay thế sản phẩm VGS mà không gây ra rủi ro cho hoặc làm mất mát các thông tin lưu trữ trong sản phẩm VGS.

Một số tỉnh thành không cho phép việc loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại có tính chất hệ quả hoặc ngẫu nhiên, do vậy giới hạn hoặc loại trừ nêu trên có thể không áp dụng đối với bạn.

QUY ĐỊNH CHUNG

Không có bất kỳ người bán lại, người đại diện hoặc nhân viên nào của VGS được phép thực hiện bất kỳ việc điều chỉnh, mở rộng hoặc bổ sung nào đối với Bảo hành này. Nếu có bất kỳ điều khoản nào bị quyết định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp hoặc tính chất có thể thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm. Bảo hành này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của nước nơi xảy ra việc mua Sản phẩm VGS. VGS được xác định ở cuối tài liệu này theo nước hoặc khu vực nơi xảy ra việc mua Sản phẩm VGS. VGS hoặc người kế thừa quyền sở hữu của VGS là bên bảo hành theo Bảo hành này.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 102G4 Ngõ 477 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 098 186 6699

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 149 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 096 394 5376